Menu
Home Page

Senior Management Team

Senior Management Team

Senior Management Team 1 Damien Parrott - Head Teacher
Senior Management Team 2 Annabelle Kapoor - Deputy Head Teacher
Senior Management Team 3 Amanda Fahey - KS2 (Year 3-6) Phase Leader
Senior Management Team 4 Ian Morgan - KS2 (Year 3-6) Phase Leader
Senior Management Team 5 Lorna Beveridge - KS1 (Year 1-2) Phase Leader
Senior Management Team 6 Laura Graham-Matheson - EYFS Phase Leader
Top